ALLMÄNNA TJÄNSTEVILLKOR

1. Allmänt

1.1
Panelista är en molntjänst som används av företag som tillsammans med sina kunder löpande vill utforska behov, testa idéer och utvärdera det som redan lanserats för att bli träffsäkra i prioriteringar och utformning av produkter, tjänster och erbjudanden.

Kunden nyttjar Panelista, som är en webbapplikation, på https://panelista.com. Applikationen kan användas från både datorer och mobila enheter.

1.2
Dessa allmänna tjänstevillkor (“Villkoren”) gäller alltid, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan Output Bypropel AB, 559201-1943, (”Propel”) och Kunden, med avseende på den tjänst Kunden beställt, innefattande tillgång till Panelista eller sådan annan tjänst som Propel vid var tid erbjuder (tillsammans “Tjänsten”). Propel och Kunden refereras gemensamt nedan till som ”Parterna” och var för sig som ”Part”.

2. Tjänsten

2.1
Innehållet i den beställda Tjänsten specificeras i separat orderbekräftelse/faktura.

2.2
Användande av Tjänsten regleras i Propels användarvillkor och integritetspolicy på https://panelista.com.

3. Abonnemangstid och uppsägning

3.1
Abonnemanget för Tjänsten löper från det datum och enligt den period som Kunden väljer i samband med beställning.

3.2
Abonnemanget upphör, och Tjänsten slutar att levereras, vid abonnemangsstidens utgång för det fall Kunden inte förlänger abonnemanget genom erläggande av betalning för förlängd abonnemangsperiod. Uppsägning av abonnemanget kan också göras av Kunden per mail till [email protected]. Vid uppsägning ska företagsnamn och organisationsnummer uppges.

3.3
Propel äger rätt att skriftligen säga upp abonnemanget i förtid med omedelbar verkan för det fall Kunden i väsentligt avseende brutit mot Villkoren eller de användarvillkor som gäller för Tjänsten och inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig anmaning därom, eller om Kunden försätts i konkurs, likvidation eller blir föremål för ackord eller liknande förfarande, eller om risk för något sådant förfarande föreligger.

3.4
För det fall Kunden säger upp abonnemanget i förtid, eller Propel säger upp abonnemanget i förtid på grund av Kundens villkorsbrott, återbetalas inte inbetald avgift för innevarande eller kommande abonnemangsperiod.

3.5
Abonnemang som inte förnyas till följd av utebliven betalning och/eller uppsägning löper ut omedelbart, varvid Tjänsten slutar att levereras, förutom paneler, som blir vilande under en karantänperiod upp till 30 dagar innan de avregistreras. Under denna tid kan Kunden återaktivera sitt abonnemang och åter få tillgång till Tjänsten mot en kostnad.

3.6
Om Kunden önskar ändra abonnemangsperiod ska sådan begäran inkomma till Propel senast samma dag innevarande abonnemangsperiod löper ut. Eventuellt utestående fakturor ska även vara betalda. Ändring av abonnemangsperiod träder i kraft då Propel skickat ut faktura med bekräftelse på att ändringen av abonnemangsperioden är verkställd.

4. Avgifter för Tjänsten

4.1
Avgifter för Tjänsten utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalning ska ske senast 20 dagar efter fakturadatum.

4.2
Inför varje ny abonnemangsperiod skickar Propel ut minst en faktura för förnyelse om Tjänsten.

4.3
Propel har rätt att stänga av Tjänsten om Kunden underlåter att betala i rätt tid eller inte erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till Kunden, antingen via e-post eller brev.

4.4
Kunden ska snarast meddela Propel om faktura anses felaktig. Har Kunden i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, ska Propel bevilja anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Beviljas anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kunden är skyldig att betala.

4.5
Propel har rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

4.6
Återbetalning av avgifter sker inte.

4.7
Ordinarie priser indexeras vid ingången av varje ny abonnemangsperiod enligt SCB AKI näringsgren J preliminär. Förändringen i index räknas från föregående periods startmånad till innevarande period.

4.8
Alla priser är exklusive moms.

5. Ändringar och tillägg

5.1
Propel kan när som helst, med verkan från början av den därpå följande abonnemangsperioden, Uppdatera Villkoren och andra villkor för Tjänsten (såsom prislista och liknande). Kundens förlängning och uteblivna uppsägning av abonnemanget enligt ovan innebär att Kunden accepterar Propels ändring av priser.

5.2
Villkorsändringar meddelas samtliga Panelista-administratörer via email.

6. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter till Panelista innehas av Propel. Genom Parternas avtal övergår inga immateriella rättigheter till Kunden.

Propel upplåter endast nyttjanderätt till Panelista till Kunden i enlighet med beställning och Villkoren. Nyttjanderätten är icke exklusiv och icke överlåtbar.

All information (data) som Kunden och dess användare tillför och/eller skapar vid användning av tjänsten,dess inom ramen för Kundens konto på Panelista, tillhör Kunden.

Om tjänst eller del därav som tillhandahålls av Propel påstås göra intrång i tredje parts immateriella rättighet, har Propel rätt att utan Kundens godkännande vidta sådana åtgärder som krävs för att undvika intrånget.

Kunden ska hålla Propel skadefri för sådant intrång som redan utförd tjänst gjort i tredje parts immateriella rättighet, om intrånget berodde på Kundens önskemål, felaktiga eller bristfälliga information och material/underlag eller agerande under utförandet av tjänsten.

7. Garanti

Propel garanterar att avtalad tjänst ska uppfylla de specifikationer som anges i dessa villkor, beställd omfattning av Tjänsten eller det som Parterna därutöver skriftligen har kommit överens om.

För det fall tjänsten är felaktig har Kunden rätt att kräva avhjälpande. Fel ska anses föreligga om tjänsten avviker från vad som avtalats enligt ovan. Som fel anses dock inte (i) fel som i oväsentlig mån påverkar tjänsten, (ii) fel som beror på att resultat som härrör ur den levererade tjänsten har använts på annat än avsett sätt eller på att det har ändrats utan Propels medverkan, eller (iii) fel som beror på av Kunden eller dennes underleverantörers agerande eller tillhandahållna underlag.

Propels felansvar är begränsat till fel som dokumenteras och anmäls till Propel inom 30 dagar från det att de upptäcks. Propel ska därefter ges skälig tid att avhjälpa felet. Kunden ska i samband med felanmälan ange, och vid behov visa, hur felet yttrar sig. För de fall Kunden anmält ett fel som sedan visar sig ligga utanför vad Propel ansvarar för ska Kunden ersätta Propel för Propels kostnader i samband med avhjälpningsprocessen.

8. Ansvarsbegränsning

Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Villkor och vid fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, ska Propels sammanlagda ersättningsskyldighet gentemot Kunden vara begränsat till ett belopp motsvarande den avgift Kunden erlagt för Tjänsten för innevarande abonnemangsperiod. Propel ansvarar inte i något fall för indirekta skador, t.ex. minskad omsättning eller utebliven vinst. Propel är därutöver inte ansvarigt för fel i tjänsten som orsakas p.g.a. tredjepartssystem. Propel ansvarar inte heller för skada till följd av förlust av information hos Kunden. Kunden saknar rätt att göra andra påföljder gällande än de som anges i dessa Villkor.

9. Force majeure

Part ska vara befriad från påföljd till följd av underlåtenhet att fullgöra skyldighet enligt Villkoren p.g.a. omständighet som hindrar eller avsevärt försvårar eller försenar fullgörelsen. Sådan omständighet är exempelvis krig, terroristattack, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, arbetsmarknadskonflikt (även om part inte själv deltar i konflikten), blockad, brand, översvämning eller annan naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning. Part som önskar åberopa sådan befrielsegrund ska utan dröjsmål skriftligen underrätta motparten om uppkomsten respektive upphörandet av force majeure-tillståndet.

Om force majeure inträffar på Propels sida, ska Kunden ha rätt att med en månads uppsägningstid säga upp Tjänsten, om Propels fullgörande försenas eller kan förutses komma att försenas med mer än två månader, varvid ersättning ska erläggas för dittills utfört arbete. Om force majeure inträffar på Kundens sida, har Propel rätt att tillfälligt upphöra med leverans av tjänsten tills att force majeure-tillståndet upphör. Propel har dock rätt att omedelbart avbryta leverans av tjänsten om det kan förutses att force majeure-tillståndet innebär att Kundens fullgörande kommer försenas med minst två månader.

10. Sekretess

Part förbinder sig att inte för utomstående avslöja konfidentiell information rörande den andra Parten. Med konfidentiell information förstås i denna bestämmelse varje uppgift - teknisk, kommersiell eller av annan art - oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte som Part önskar hålla hemlig, med undantag för a) uppgifter som är eller blir allmänt kända på annat sätt än genom brott mot denna bestämmelse eller b) som Part kan bevisa denne redan hade i sin ägo vid tiden då Parten fick del av informationen från motparten.

Oaktat vad som ovan sägs under ovan har Part rätt att i nödvändig mån röja konfidentiell information där:

  • Parten är skyldig att röja konfidentiell information enligt (i) lag eller andra rättsliga föreskrifter, (ii) domstols, eller myndighets eller skiljenämnds dom eller beslut, förutsatt att Part som är skyldig att lämna information underrättar den andra Parten härom före röjandet samt att röjandet därvid begränsas i största möjliga omfattning;
  • röjandet sker till någon av Parternas professionella rådgivare, som omfattas av sekretesskyldighet för mottagen information; och/eller
  • röjandet sker i samband med rättsprocess för att tillvarata Partens rättigheter gentemot den andra Parten.

11. Behandling av personuppgifter

11.1
Respektive Part ska ansvara för sin behandling av personuppgifter och för att säkerställa att sådan behandling överensstämmer med tillämpliga lagbestämmelser.

11.2
För all Propels behandling av personuppgifter för Kundens räkning vid tillhandahållandet av Tjänsten gäller Propels personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdesavtalet är en integrerad del av Villkoren och hittas här.

12. Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på samtliga av Parternas mellanhavanden. Tvister som uppstår i anledning av Parternas mellanhavanden ska avgöras i svensk allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Uppdaterades senast: 2021-06-14.